I Agree Statement

  Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wanneer u informatie aan ons verstrekt, zullen wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Hoe wij dit doen en voor welke doeleinden wij de informatie gebruiken, staat omschreven in dit I agree statement.
  Dit is het I agree statement van Berden Retail B.V., Berdenmeubelen B.V., Berden-Pot Interieur B.V., Berden Warenhuis B.V., AP Zuid Nederland B.V., Berden by Houweling B.V., Berden Deutschland GmbH en/of aan voornoemde vennootschappen gelieerde vennootschappen (hierna "Berden").
  Wij zijn verantwoordelijke als bedoeld in de wet- en regelgeving op het gebied van privacy voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Wanneer verwerken wij uw informatie?
  Wij verwerken persoonsgegevens over u op het moment dat u zich op enigerlei wijze tot ons wendt en uw gegevens bij ons achterlaat.

  Dit kan via onze website wanneer u bijvoorbeeld solliciteert op een functie bij ons of als u bij ons langskomt bij een van onze vestigingen of ons per email/brief dan wel telefoon benadert.

  Voor de informatie die wij over u verwerken als gebruiker van één van onze websites (zogenaamde cookies), verwijzen wij u naar het cookiestatement op de website die u bezoekt.

  Voor welke doeleinden gebruiken wij uw informatie?

  Afhandeling sollicitaties
  Het betreft persoonsgegevens verstrekt voor sollicitaties op functies/ vacatures bij onze filialen.

  • Om met u in contact te treden en contact te onderhouden over uw sollicitatie.
  • Om uw geschiktheid voor een vacature waarop u hebt gesolliciteerd te kunnen beoordelen.
  • Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten portal op internet.

  Ook kunnen wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken

  • Voor legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder voor management doeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, het doen van data analyses, bijhouden van statistieken, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles, bedrijfstransacties (samenwerkingsverbanden, koop/verkoop) en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
  • naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van overeengekomen afspraken, interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;
  • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
  • om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u aanbiedingen te kunnen doen, tenzij door u wordt aangegeven dat u geen prijs stelt hierop. Een dergelijk verzoek kunt u aangeven via de portal op internet.


  Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  Bij (open) sollicitaties
  Het betreft hier sollicitaties op vacatures of open sollicitaties.
  - NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  - Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
  - Geboortedatum, geslacht
  - Curriculum vitae (CV), werkervaring, opleiding- en scholingsgegevens
  - Foto (indien u hiervoor separaat en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven)
  - Doelgroepstatus/doelgroepverklaring (indien van toepassing)
  - Andere door u in het kader van de sollicitatie verstrekte gegevens.

  Bij stageverzoeken
  Het betreft hier stageaanvragen bij een van onze filialen.
  - NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  - Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
  - Geboortedatum, geslacht
  - Curriculum vitae (CV), werkervaring, opleiding- en scholingsgegevens
  - Foto (indien u hiervoor separaat en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven)
  - Andere door u in het kader van de sollicitatie verstrekte gegevens.

  Uw persoonsgegevens verwerken wij op de navolgende rechtsgronden:

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een arbeidsovereenkomst die wordt aangegaan;
  • de gegevensverwerking is voor ons noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen, bijvoorbeeld de controle van uw ID-bewijs bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst;
  • de gegevensverwerking is noodzakelijk in verband met een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang dat wij hebben, te weten:
  • legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, data analyses, bijhouden van statistieken, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles, bedrijfstransacties (samenwerkingsverbanden, koop/verkoop) en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
  • naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van overeengekomen afspraken, interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;
  • om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u aanbiedingen te kunnen doen.
  • de persoonsgegevens worden verwerkt met uw toestemming, bijvoorbeeld sollicitaties, of uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld foto’s. Een gegeven toestemming kunt u altijd weer intrekken, wat betekent dat wij vanaf dat moment het betreffende persoonsgegeven niet meer verwerken voor het doeleinde waarvoor toestemming is gevraagd.
  • de gegevensverwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen, die wij als werkgever hebben op het gebied van het arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht bij verzuim en re-integratie.


  Beveiliging van uw informatie
  Wij spannen ons tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Berden, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

  Hoe wordt uw informatie gedeeld?
  Binnen onze onderneming
  Uw persoonsgegevens delen wij binnen ons concern met onze groepsmaatschappijen ter uitvoering van één van de doeleinden eerder in dit statement omschreven.

  Buiten onze onderneming
  Uw persoonsgegevens worden ook gedeeld met externe partijen, personen en bedrijven buiten ons concern.

  Wij delen uw persoonsgegevens met externe partijen om de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan uit te voeren. Gaat u bij ons werken of werkt u al bij ons, dan verstrekken wij uw persoonsgegevens aan externe partijen waar dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, die wij met u zijn aangegaan (bijvoorbeeld opleidingsinstanties, pensioenuitvoerder, UWV).

  Wij maken daarnaast gebruik van externe bedrijven en/of leveranciers (waaronder zogenaamde bewerkers/verwerkers) die op ons verzoek specifieke taken of opdrachten uitvoeren en met wie uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Enkele voorbeelden:

  • er wordt gebruikt gemaakt van externe hosting providers, waaronder cloud providers voor de opslag, het beheer van uw gegevens;
  • er wordt gebruik gemaakt van externe partijen met applicaties/tools waaronder op het gebied van recruitment-/assessments, arbeidsbemiddeling, personeelsmanagement en klantbeheer;
  • andere specifieke taken die zijn uitbesteed betreffen onder meer verzuimbegeleiding, IT ondersteuning en facility management;
  • er vindt inschakeling van externe adviseurs en/consultants plaats.

  Wij verstrekken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze externe partijen om hun werkzaamheden te doen.

  Ook verstrekken wij uw persoonsgegevens aan externe partijen, zoals politie en overheidsinstellingen indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, door middel van een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis zijn gerechtigd of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor hebben verkregen.

  Hoelang wordt uw informatie bewaard?
  Uw persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig wet- en regelgeving en voor zolang noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

  Bij sollicitaties worden uw gegevens maximaal 4 weken bewaard, tenzij u toestemming heeft gegeven om uw gegevens maximaal 1 jaar te bewaren.

  Wat zijn uw rechten?
  U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of om het wijzigen, aanvullen of verwijderen ervan. Wanneer u beschikt over een eigen besloten portal, dan kunt u mogelijk ook zelf uw persoonsgegevens (gedeeltelijk) wijzigen, aanvullen of verwijderen.

  Recht van bezwaar
  Ook met bezwaren over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en/of indien u geen informatie van ons wenst te ontvangen over onze dienstverlening, aanbiedingen en/of overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur), kunt u zich tot ons wenden.

  Bij vragen, opmerkingen en klachten
  Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit statement of de manier waarop wij uw persoonsgegevens registreren, gebruiken of verwerken, dan verzoeken wij u contact op te nemen met een van onze HR afdelingen, op de wijze als nader aangegeven onder ‘Contact’. U hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Aanpassingen I agree statement
  Wij kunnen dit statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via onze websites te raadplegen.

  FB Instagram Pinterest YouTube LinkedIn